Vieringen Goede Week Gouda en Schoonhoven

Woensdag in de Goede Week
In een pontificale eucharistieviering in de kathedraal van het bisdom worden de de heilige Oliën gewijd en uitgedeeld aan leden van de parochies om te worden gebruikt voor de zalving van de zieken, van de geloofsleerlingen die zich voorbereiden op hun doop, en van hen die het sacrament zullen ontvangen van de doop en/of het vormsel.
Datum: 1 april 2015, aanvang 19.30 uur. Let op andere locatie: Kathedrale kerk van de parochie van de H.H.Maria, Jakobus en Gertrudis, Willemsplantsoen 2 te Utrecht.

 

Witte Donderdag

Op deze avond vieren wij de instelling van de Eucharistie en bereiden we ons in stilte voor op het lijden en sterven van Jezus. Aan het begin van de viering worden de heilige Oliën naar het altaar gebracht die door een lid van de parochie in ontvangst zijn genomen in de kathedraal van het bisdom, na aldaar door de bisschop te zijn gewijd. Tijdens de viering worden allen genodigd om in een halve kring voor de trede van het altaar te gaan staan om daar deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer.  Na de communie wordt de ciborie of een kelk waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard naar een daartoe geschikte plaats overgebracht. De overbrenging van het geconsacreerde brood gaat vergezeld van wierook en ontstoken kaarsen en kan een plechtig karakter dragen. Daarna worden alle zaken die nodig zijn voor de Maaltijd van de Heer de kerk uitgedragen. Want er kan geen eucharistie meer plaatsvinden. Het brood, het lichaam van de Heer, wordt van de plaats waar het gebruikelijk is om het te bewaren weggedragen naar het rustaltaar. De kerk wordt gehuld in duister en in stilte.

Datum: 2 april 2015, aanvang kerk in Gouda en Schoonhoven 20.00 uur.

 

Goede Vrijdag

De viering heeft het karakter van een gebedsdienst: er is geen eucharistie, aangezien we Christus’ lijden en sterven gedenken. In de verduisterde en verstilde kerk bidden, zingen en lezen we over het sterven van Jezus. Na het weghalen van de bedekking van het kruis, wordt het kruis, teken van de overwinning op de dood, vereerd. Allen komen naar voren en leggen één voor één een bloem aan de voet van het kruis. Vergeet u niet om van huis één rode bloem mee te nemen naar deze viering.

Datum: 3 april 2015, aanvang kerk in Gouda 15.00 uur, kerk in Schoonhoven 20.00 uur.

 

Stille zaterdag en Paaswake

Aan de eucharistieviering van Paaswake gaat op Stille zaterdag een wake vooraf. In de verduisterde kerk wordt de Paaskaars gezegend en wordt het Licht van Christus de kerk ingedragen. Het licht van de Paaskaars wordt bij binnenkomst uitgedeeld aan de aanwezigen. Het doopwater wordt gezegend. En na het zingen van de grote litanie worden alle lampen aangestoken. De heilige eucharistie begint met het opgetogen luiden van bellen en het aansteken van alle lampen. Wij vieren de opwekking van onze Heer Jezus Christus uit de doden. Hij verschijnt voor de ogen van de eerste getuigen als de Opgestane die leeft.

Drie keer roept de voorganger: Christus is verrezen!. Na elke keer roepen allen ‘Hij is waarlijk opgestaan!’. Deze uitroepen vormen de uitbundige en schitterende apotheose van de weg die begonnen is met onze verlaging op Aswoensdag door onze hoofden met as te bestrooien. Na veertig dagen van ingetogen vreugde is de gemeente nu uitgelaten. Na veertig dagen van vasten en bidden en na met ingehouden adem de nacht te hebben gewaakt, begroeten wij dan nu eindelijk het licht van de Paasmorgen dat doorbreekt tot in onze harten en dat de rouwsluier wegrukt die onze gezichten bedekt. Te horen valt geen enkele klacht, maar enkel het juichen van de Paasgemeente. Onverminderd zal dit doorgaan tot aan Pinksteren. Want pas dan, op de vijftigste dag (het griekse woord ‘Pentekoste’ betekent ‘vijftigste’), wordt de vreugdetijd afgesloten. 

Datum: 4 april 2015, aanvang kerk in Gouda 20.30 uur, kerk in Schoonhoven 20.00 uur.

 

PASEN

Eerste zondag van Pasen

Op de eerste dag van Pasen, na Paaswake, wordt de heilige eucharistie gevierd.

Gelezen wordt het Paasevangelie. Daarin wordt gelezen dat op de eerste dag van de week Maria Magdalena naar het graf kwam, waarin het lichaam was neergelegd van haar Heer. Het is al wel morgen, maar het is nog donker. We horen van haar ontmoeting aan de rand van het geopende graf met haar Heer die voor haar staat en die zij pas herkend als hij haar bij haar naam roept. Zij mag hem niet aanraken of vasthouden, maar gaat naar de discipelen en wordt de eerste in de kerk die de blijde boodschap van Pasen verkondigt.

Datum: 5 april 2015, aanvang kerk in Gouda 10.30 uur, kerk in Schoonhoven geen dienst.