Uitnodiging voor de Chrismamis op woensdag 27 maart. (Utrecht!)

De Veertigdagentijd is een tijd waarin we intens toeleven naar het
Paasfeest. In de opgang naar Pasen neemt de Chrismamis op de
vooravond van Witte Donderdag een bijzondere plaats in. Voor veel
gelovigen is deze jaarlijkse viering, waarbij het bisdom samenkomt
voor de wijding van de heilige oliën, een feest van samen kerk zijn.
Tijdens de viering worden het heilig Chrisma, de olie voor de
geloofsleerlingen en de olie voor de zieken gewijd, om te worden
gebruikt als sacramenteel teken van de goedheid van de Heer.
Allereerst voor hen die in de komende Paastijd in onze kerken
gedoopt en gevormd zullen worden, vervolgens ook in de bediening
van deze sacramenten alsook van ziekenzalving en wijdingen in de
rest van het jaar. Graag nodig ik u uit de Chrismamis te komen meevieren. De eucharistieviering zal
plaatsvinden in de kathedrale kerk van ons bisdom op woensdag 27 maart a.s., om 19:30 uur. Na
afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken in het centrum ‘In de
Driehoek’. Vertegenwoordigers uit de geloofsgemeenschappen Nadat de oliën plechtig zijn
aangedragen, worden ze door de bisschop gewijd. Daarna worden ze uitgereikt en in ontvangst
genomen door de parochies en staties, onder begeleiding van de betreffende pastoor of rector. De
pastores zoeken hun parochianen op in de kerk en vergezellen hen naar de plek waar de uitreiking
plaats heeft. Met de wijding en uitreiking van de oliën aan de parochies – geconcretiseerd in de
gezichten van verschillende parochianen, zoals vrijwilligers, doopouders, dopelingen en vormelingen
– wordt een brug geslagen van de lokale kerk naar het pastoraat in de concrete context van het
dagelijks leven. Daarom beveel ik de pastores en kerkbesturen van harte aan om vertegenwoordigers
aan te wijzen, die samen met hun pastor de H. Oliën voor hun geloofsgemeenschap in ontvangst
nemen. De oliën kunnen bij de intocht in de viering van Witte Donderdag in uw parochie of statie, of
op een ander geschikt moment vóór Pasen, door de bij de wijding aanwezige vertegenwoordigers in
de eigen kerk naar een opvallende plaats nabij het altaar worden gebracht.
We zien met elkaar uit naar een feestelijke viering.
Een goede voorbereiding op Pasen gewenst,

  • Barend Theodoor, Ultrajectensis